Posts

Inleiding

En zie, IK (Jezus) kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek (de Bijbel) bewaart. - Openbaring 22:7 Hij die deze dingen getuigt, zegt:Ja IK (Jezus) kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! - Openbaring 22:20 Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. - Matteüs 24:43 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht.  - 1 Tessalonicenzen 5:2 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. - 2 Petrus 3:10 Maranatha is een Aramese woordcombinatie, die van betekenis v
Afbeelding
  DE BERGREDE TE MOGEN VERSTAAN ALS DE WEG EN DE WAARHEID EN HET LEVEN JOHANNES 14:6 C.J.H.THEYS DE BERGREDE DEEL II (vervolg) DE VOGELEN DES HEMELS (Matteüs 6:26; Lukas 12:24; 6:40). “ Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?” (Matteüs 6:26). “ Makkelijker gezegd dan gedaan” is de verzuchting, die zelfs Christenen slaken. Het klinkt erg vriendelijk: God zorgt voor u! Het doet ons denken aan woorden waarmede wij anderen proberen op te monteren, als die in de put zitten. Wij denken aan die overbekende spreuken, als “komt tijd, komt raad” – “geen zorgen voor de morgen” – “hoe donker ook de wolken, daar is altijd een zilveren rand” – “zoek de zonzijde” – een mens lijdt dikwijls het meest, door het lijden dat hij vreest, maar dat nooit op komt dagen”, en nog véél méér… Goed bedoeld overigens! Maar wij schieten daarmee niet zoveel
Afbeelding
  DE BERGREDE TE MOGEN VERSTAAN ALS DE WEG EN DE WAARHEID EN HET LEVEN JOHANNES 14:6 C.J.H.THEYS DE BERGREDE DEEL II (vervolg) ZONDER ZORGEN...GOD ZORGT HET EEUWIGE LEVEN MEER DAN HET TIJDELIJKE LEVEN (Matteüs 6:25; Lukas 12:22-23). Allereerst deze opmerking...men kan wel twee heren dienen, als beider belangen samengaan en niet strijdig zijn; maar niet beiden tegelijk als "opperste heer" onderdanig zijn. Dat is niet mogelijk. En men kan nooit beiden dienen, wanneer zij, als strijdende heren tegenover elkander staan! Niemand kan God, Die onbaatzuchtige liefde van ons verlangt, en wil; dat wij het geestelijke leven boven het aardse stellen, dienen, en tegelijkertijd heimelijk (d.i. stilletejs...in het verborgen) blijven voortgaan zoveel mogelijk profijt te trekken van de stoffelijke en zelfzuchtige voordelen, die het dienen van eigen begeerten ons brengt!! Want de liefde van God en de zuigkracht van het wereldse staan lijnrecht tegenover elkaar en zijn onvere
Afbeelding
  DE BERGREDE TE MOGEN VERSTAAN ALS DE WEG EN DE WAARHEID EN HET LEVEN JOHANNES 14:6 C.J.H.THEYS DE BERGREDE DEEL II MAAK DE RECHTE KEUS STEL GEESTELIJKE SCHATTEN BOVEN AARDSE RIJKDOMMEN; (Matteüs 6:19-34). “ Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; m aar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen” (Matteüs 6:19-20). Jezus spreekt hier over “schatten” – RIJKDOM. Als wij de inhoud van dit Schriftgedeelte goed willen verstaan, zo moeten wij een en ander tezamen beschouwen met wat in het “Onze Vader” geschreven staat, namelijk: “Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze”. Het is de boze, de duivel, die ons verzoekt. De wegen waarlangs hij werkt worden in de Bijbel genoemd. Wij noemen deze hier nevens elkaar: “ het vlees” – “de ogen” – en “de grootheid des levens”. In I Johannes 2:16 wordt ons
Afbeelding
  DE BERGREDE TE MOGEN VERSTAAN ALS DE WEG EN DE WAARHEID EN HET LEVEN JOHANNES 14:6 C.J.H.THEYS DE BERGREDE DEEL II WAT VERHINDERD VERLOST TE WORDEN TE WEINIG VERGEVINGSGEZINDHEID (Matteüs 6:14-15). “ Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven” (Matteüs 6:14-15) Hier leren wij het zo duidelijk: VERGEVEN IS LOSLATEN! Het vasthouden van ergernissen in ons gevoel, in onze gedachten,...het niet willen laten voorbijgaan van al die onaangename dingen, die anderen ons hebben aangedaan, en die wij toch al lang genoeg “herkauwd” hebben, wreekt zich op onszelf!! Ieder mens is geneigd om uit valse schaamte zijn kwaadheid niet bloot te leggen, maar die te verstoppen. Wat is dan het gevolg? Dit soort wrokken over wáár of vermeend onrecht wordt tenslotte iets “ziekelijks”,...en ons geestelijk leven wordt erdoor vergiftigd. God laat o