Posts

Inleiding

En zie, IK (Jezus) kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek (de Bijbel) bewaart. - Openbaring 22:7 Hij die deze dingen getuigt, zegt:Ja IK (Jezus) kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! - Openbaring 22:20 Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. - Matteüs 24:43 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht.  - 1 Tessalonicenzen 5:2 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. - 2 Petrus 3:10 Maranatha is een Aramese woordcombinatie, die van betekenis v
  Jezus komt terug!!!  In een bepaalde nacht hielden herders in het veld van Efratha de wacht over hun kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: “Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David”. En hoe zouden ze dat weten. Als teken, als bewijs zouden ze een kind vinden in een kribbe. De Christus werd geboren al meer dan 2000 jaar geleden en deze Christus komt terug. Sta me toe, dat we vandaag eens praten over de wederkomst van de Heer! Misschien vinden sommigen dit nu leuk, anderen zullen denken, dat weten we toch al. De bedoeling is om enthousiaster te worden over dit onderwerp. Ik ben daartoe niet in staat, wel de Heilige Geest als u Hem dat toe staat. Veel Bijbelleraars geloven dat “Maranatha” één van de eerste gebeden van de
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart Jeremia 29:13 Hoe kunt u God leren vinden?  https://www.wmpress.org/wp-content/uploads/2015/03/WMP_Dutch_HKG.pdf (u kan deze booklets bestellen bij www.wmpress.org)
 HULP VAN BOVEN  BOOKLETS UITEGEGEVEN DOOR WMPRESS.ORG  https://www.wmpress.org/wp-content/uploads/2015/03/WMP_Dutch_HFA.pdf   WORLD MISSIONARY PRESS IS EEN INTERKERKELIJKE GELOOFSBEDIENING WELKE  BOOKLETS PRODUCEERT IN 350 TALEN. 
  Onze aarde - Een buitengewone planeet Met grote inspanningen aan onderzoek, zoeken astronomen vandaag naar planeten in andere sterrensystemen. Onder de tot nu toe geregistreerde planeten en exoplaneten (dat zijn planeten die draaien om andere planeten dan de zon) werd er tot nog toe ook niet één planeet gevonden, die ook maar iets op de aarde leek. De natuurkundige, chemische en astronomische condities op onze aarde bieden ons regelrecht unieke gunstige woonvoorwaarden. Dit komt met grote duidelijkheid naar voren ten aanzien van moderne natuurwetenschappelijke inzichten. Aan de hand van enkele uitgekozen punten zal de unieke gesteldheid van onze aarde naar voren gebracht worden: Noodzakelijke voorwaarden voor de bewoonbaarheid van de aarde 1. De juiste afstand tot de zon: Wij bewegen ons met een afstand van ongeveer 150 miljoen kilometer van onze centrale ster, de zon. De door de zon geleverde hoeveelheid energie en de afstand van de aarde tot de zon zijn zó op elkaar afgestemd, dat
  Weerlegging van de evolutie door natuurwetten Natuurwetten over informatie en hun conclusies De sterkste argumentatie in de wetenschap wordt gegeven, als natuurwetten toegepast worden, om een proces of een idee te staven en ook te weerleggen. In alle levende wezens vinden we een onvoorstelbare hoeveelheid aan informatie, die beslist vereist is voor de bouwplannen van de individuen en voor de aansturing van alle complexe processen in de cellen. Met behulp van de natuurwetten van de informatie zullen we aantonen dat elke informatie, en daarmee ook de biologische informatie, een intelligente Schepper nodig heeft. Wat is een natuurwet? Als er in onze waarneembare wereld de algemene geldigheid van stellingen op een reproduceerbare manier steeds bevestigd wordt, dan spreekt men van een natuurwet. De natuurwetten bezitten in de wetenschap de sterkste gewichtigheid, want ze kennen geen uitzondering. ze beantwoorden de vraag of een denkbeeldig proces überhaupt mogelijk is of niet. ze bestaan